سوالات متداول صورتحساب مرجع/ارجاعی(اصالحی، ابطالی/برگشت از فروش) و قواعد مرتبط با آن

سوالات متداول صورتحساب

منظور از صورتحساب مرجع چیست؟

منظور از صورتحساب مرجع همان صورتحساب اصلی فروش با هر وضعیت (تایید/رد/عدم نیاز به واکنش) و یا هر صورتحساب اصلاحی/ برگشت از فروش(تایید شده/ عدم نیاز به واکنش) است.

منظور از صورتحساب ارجاعی چیست؟

منظور از صورتحساب ارجاعی، صورتحساب با موضوع اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی است.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب اصلاحی چیست؟

چنانچه پس از صدور وثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار ویا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب جدید (اصلاحی)که از نظر نوع والگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی(مرجع) بوده و حاوی شماره منحصربه فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر ودر سامانه مؤدیان ثبت نماید.

نکته 1 : نوع والگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار وبرای اصلاح آنها میبایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.
نکته 2: صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” امکانپذیر است. بدیهی است،آخرین صورتحساب اصلاحی که
وضعیت تایید آن مشخص شده باشد میبایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.
نکته3: اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب
اصلاحی/برگشت ازفروش، مرجع حتما باید دریکی از وضعیت های(تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش)باشد.

لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند”صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره برداری می باشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب برگشت از فروش چیست؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی (اصلی/اصالحی) بخشی از کالا/خدمت کاهش یافته باشد،فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش اقدام می نماید. صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب برگشت از فروش که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع بوده و شامل اقلام کالا/خدمت فروخته شده منهای اقلام برگشتی است را در صورتحساب درج و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛
نکته1 : اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار غیر قابل اصلاح میباشد.
نکته 2: تعداد/ مقدار کالا/خدمت میبایست نسبت به صورتحساب مرجع کاهش یافته باشد.
نکته3 :در صورتی که تمام اقلام کالا/خدمت برگشت داده شده باشد میبایست صورتحساب ابطالی صادر شود.
جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آییننامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

قواعد مربوط به صدور صورتحساب ابطالی چیست؟

چنانچه پس از صدور صورتحساب(اصلی، اصالحی، برگشت از فروش) شرط/شروط زیر برقرار باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی میبایست صورتحساب ابطالی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید؛
– تغییر اقالم اطلاعاتی مربوط به خریدار.
– بازگشت تمام اقلام موجود در صورتحساب مرجع.
– احراز عدم تحقق معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته.
جزییات بیشتر در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به
نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورال عملها و
نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

درصورت کاهش یا افزایش تعداد/ مقدار، می بایست چه نوع صورتحسابی صادر گردد؟

در صورت افزایش، برای تعداد/مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید(اصلی)، میتوان صورتحساب(اصلاحی) نیزصادرنمود.( امکان افزودن شناسه کاال/خدمت جدید در صورتحساب اصالحی وجود ندارد).
در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش، صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود. (تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از
این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود).
جزییات بیشتر در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط قابل بهره برداری میباشد.

در صورتحساب الکترونیکی ابطالی وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصربه‌فرد مالیاتی (taxid)، شماره منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid)، تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) (indatim)، شماره اقتصادی فروشنده (TINS). جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورت حساب های الکترونیکی اصلاحی /برگشت از فروش وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است؟

شماره منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب مرجع (irtaxid) به‌علاوه کلیه اقلام اطلاعاتی صورتحساب مرجع. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی، امکان ابطال صورتحساب الکترونیکی برگشتی یا اصلاحی وجود دارد؟

صورتحساب الکترونیکی جدید مشمول قاعده صورتحساب الکترونیکی اصلی است و امکان اصلاح یا ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد.

اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود، با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می‌شود؟

در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به‌عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش) صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به‌عنوان شماره منحصربه‌فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که از هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می‌شود.

آیا امکان اصلاح صورتحساب الکترونیکی ابطالی وجود دارد؟

خیر، امکان اصلاح صورتحساب‌های الکترونیکی ابطالی وجود ندارد. جزییات آن در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.

آیا مهلت زمانی برای صدور و ثبت صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی در سامانه مؤدیان وجود دارد؟

مهلت زمانی برای صدور صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی وجود ندارد، لیکن مؤدیان می‌بایست مطابق با قواعد این‌گونه صورتحساب‌ها در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” اقدام نمایند. لازم به ذکر است مطابق اطلاعیه شماره 22 سازمان، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت آن در سامانه مؤدیان تا اطلاع ثانوی 21 روز می‌باشد.

تکلیف صدور صورتحساب‌های اصلاحی، برگشت از فروش و ابطالی در خصوص صورتحساب‌های مرجع که در سامانه مؤدیان صادر نشده‌اند چیست؟

در خصوص صورتحساب‌های مرجع (اصلی) که قبل از مشمولیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خارج از سامانه مؤدیان، صادر شده‌اند، ثبت صورتحساب اصلاحی، برگشت از فروش و یا ابطالی در سامانه مؤدیان موضوعیت ندارد.

آیا می‌توان به جای ابطال صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، از خریدار درخواست نماییم صورتحساب الکترونیکی را رد نماید؟

خیر. چنانچه فروشنده پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مؤدیان، شرایط ابطال صورتحساب را داشته باشد، می‌بایست نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی اقدام نماید؛ در صورت عدم ابطال صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد آن توسط خریدار، صورتحساب رد شده به عنوان فروش برای فروشنده محاسبه می‌گردد.

نرم افزار واسط سامانه مؤدیان گارنت چگونه به شما در ارسال صورت حساب به سامانه مؤدیان کمک می کند؟

 نرم‌افزارهای واسط مختلفی به بازار عرضه شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به نرم‌افزار واسط سامانه مودیان گارنت اشاره کرد. این نرم‌افزار توسط تیم آوا اندیش رستا توسعه یافته و به دلیل تمرکز بر کیفیت و ارائه ویژگی‌های منحصربه‌فرد، جایگاه ویژه‌ای در میان کاربران پیدا کرده است. نرم افزار واسط سامانه مردیان گارنت با حذف پیچیدگی های سامانه مؤدیان به تمام کاربران با هر سطح دانش از سامانه مؤدیان این امکان را می دهد تا به راحتی صورت حساب های قروش خود را به سامانه مؤدیان ارسال و سپس آنها را مدیریت کنند.برای اطلاعات بیشتر درباره ی نرم افزار،به صفحه نرم افزار واسط سامانه مؤدیان گارنت مراجعه کنید.